Noter och kommentarer – Skatt

Not 15 Aktuell och uppskjuten skatt

Tabellen visar skatt på årets resultat årsvis för 2020 och 2021
2021 2020
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt 0 41
Justering avseende tidigare år 0 2
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 73 12
Totalt redovisad skatt 73 55

Avstämning av effektiv skatt

Tabellen visar avstämning av effektiv skatt årsvis för 2020 och 2021
2021 2020
Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt 195 184
Skatt enligt gällande skattesats 20,6 -40 21,4 -39
Ej avdragsgilla kostnader 0 0
Ej skattepliktiga intäkter 0
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond 0 0
Skillnad bokfört mot skattemässigt underlag 73 9
Skillnad återföring periodiseringsfond -24 -10
Ej avdragsgilla räntekostnader -2
Ökning av underskottsavdrag -7
Redovisad effektiv skatt 0 0 22,4 -41