Noter och kommentarer – Obeskattade reserver

Not 14 Bokslutsdispositioner

Tabellen visar bokslutsdispositioner årsvis för 2020 och 2021
2021 2020
Återföring från periodiseringsfond 109 47
Lämnade koncernbidrag 0 -9
109 38