Noter och kommentarer – Intäkter och kostnader

Not 13 Räntekostnader och liknande resultatposter

Tabellen visar räntekostnader och liknande resultatposter årsvis för 2020 och 2021
2020 2020
Räntekostnader 38 42
Förlustreservering/återföring räntederivat -6 4
Borgensavgift Lunds kommun 10 10
Övriga finansiella kostnader 3 3

45 59