Noter och kommentarer – Intäkter och kostnader

Not 12 Exceptionella intäkter

Under året har LKF erhållit 2,8 mkr från Fora avseende konsolideringsmedel inom den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS.

Under föregående år förekom det inte några exceptionella intäkter.