Noter och kommentarer – Intäkter och kostnader

Not 11 Eventualförpliktelser

Tabellen visar eventualförpliktelser årsvis för 2020 och 2021
2021 2020
Garantibelopp Fastigo 2 2
Avsättning pensioner vd 1 1

3 3