Noter och kommentarer – Intäkter och kostnader

Not 1 Nettointäkter bostäder

Tabellen visar nettointäkter för bostäder årsvis för 2020 och 2021
2021 2020
Bruttohyra bostäder 850 823
Hyresrabatter bostäder -14 -14
Hyresbortfall bostäder -3 -3
833 806