Hållbarhetsnoter – Miljörelaterade GRI-aspekter

Minskning i energibehov för produkter, GRI 302-5

Vi har ett långsiktigt perspektiv när vi bygger; våra fastigheter ska ha en låg miljöpåverkan genom hela sin livstid, det vill säga dels i byggskedet och dels ur energi- och underhållssynpunkt.

Avgränsning

Inriktningen på nivån för projekterad energiförbrukning omfattar nyproduktionsprojekt och innefattar fastighetsel och värme.

Fler av nyproduktionsprojekten finansieras via Lunds kommuns Gröna obligationer. Ramverket för de Gröna obligationerna uttrycker att projekten ska uppfylla energiprestanda motsvarande Miljöbyggnad nivå Silver, Svanen eller FEBY.

Vi ser över möjligheten i nyproduktionsprojekten att sänka energiförbrukningen ytterligare, vilket bland annat kan innebära större ytor med solceller men även installation av solfångare.

Styrning och mål

LKFs byggstandard anger inriktningen, som standard, på 60 kWh/kvm Atemp och år (flerfamiljshus) och 80 kWh/kvm Atemp och år (radhus).

Solceller anläggs som standard när det är genomförbart och även som anläggningar för gemensam el till huset, med undermätning för respektive lägenhet.

I enlighet med Lunds kommuns energiplan väljs fossilbränslefria energilösningar med låg primärenergifaktor.

Utfall

Två projekt har startats under 2021. Energiprestanda angiven nedan är energikravet ställt i förfrågningsunderlag;

Idalaskolan: 47 kWh/m2 (56 % av BBR28)   

Colive och Mariehus: 51 kWh/m2 (BBR29)