Hållbarhetsnoter – Miljörelaterade GRI-aspekter

Minskning i energianvändning genom energieffektivisering, GRI 302-4, 302-1

LKF fokuserar dels på hur effektivt vi använder energin i våra fastigheter, både avseende vår egen användning och våra hyresgästers, dels på hur den energi vi använder är tillverkad. Båda aspekterna är viktiga ur ett ekonomiskt såväl som miljömässigt perspektiv.

Vi vill ta ansvar för vårt klimatavtryck och utveckla vårt arbete för att hitta hållbara lösningar som minskar både direkta och indirekta klimatutsläpp.

Avgränsning

Vårt energimål är formulerat för köpt energi, men primärenergiperspek­tivet är vägledande för oss, i enlighet med Lunds kommuns Energi­plan. Både energianvändning i köpt energi och primärenergi redovisas.

Rapporteringen omfattar energianvändningen i samtliga fastigheter i beståndet. Delar av beståendet utgår dock med kallhyra, vilket innebär att hyresgästerna själva ansvarar för uppvärmning. Ytorna för dessa delar av beståndet är exkluderade från nyckeltalen för värme.

Det är enbart fastighetens energianvändning som rapporteras, det vill säga den energi som går åt till uppvärmning och fastighetsel. I tillägg rapporteras även mängden egenproducerad el och värme från solceller respektive solfångare som LKF äger.

Styrning och mål

LKF har antagit Allmännyttans Klimatinitiativ med målsättningar om energieffektivisering på 30 procent till 2030. Som ett led i detta arbete har LKF utvecklat en räknesnurra, LEDA30, som kartlägger hur många kilowattimmar vi gör av med per kvadratmeter i vårt befintliga bestånd.

Utifrån målsättningen mot 2030 finns ett energieffektiviseringsmål till år 2024 i LKFs Affärsplan 2021–2024. Målet är uttryckt ”Energi­effektivisering med 7 % till 2024 (jmf med år 2020, % minskning av total mängd köpt energi (normalårskorr)).”

Energieffektiviseringsmålet kommer att uppnås genom löpande energi­effektivisering i driften och energibesparande åtgärder vid underhåll och ombyggnad, som till exempel fönsterbyte/renovering, tilläggsisolering och åtgärder för återvinning av värme. Ökad medvetenhet kring energiförbrukning hos våra hyresgäster är också en viktig aspekt. Individuell mätning och debitering av varmvatten finns på cirka en tredjedel av fastighetsbeståndet och installeras i all nyproduktion och vid ombyggnad.

All uppvärmning av fastigheterna är fossilbränslefri genom i huvudsak fossilbränslefri fjärrvärme, men även avtalad köpt biogas och avtalad köpt grön el. För att ge goda förutsättningar för de fastigheter som utgår med kallhyra, underhåller och bygger LKF energisnålt med förhoppningen att det bidrar till att hålla förbrukningen nere.

All fastighetsel är fossilbränslefri genom avtalad köpt grön el enligt ­certifiering Bra miljöval.

En inventering av beståndets befintliga tak har gjorts för att hitta lämpliga platser för solceller. Resultatet innebär att minst 445 kW, vilket motsvarar cirka 2 800 kvadratmeter, solceller kommer att installeras inom de kommande två åren. Den årliga produktionen väntas kunna uppgå till cirka 433 500 kWh.

För att kunna tillvarata den egenproducerade energin utforskas möjligheterna kring lagring i vätgas- och batterilösningar.

LKF ingår i ett pilotprojekt för styrning och delning av energi på den så kallade flexmarknaden. Ambitionen är att låta beståndets fastigheter bli en del i energisystemet.

I samband med att nybyggnads- och ombyggnadsprojekt avslutats och byggnaderna driftsätts, följs energianvändningen upp gentemot projekterade värden. Det är viktigt att de projekterade värdena överensstämmer med verkligheten eftersom de bland annat ligger till grund för finansiering genom gröna obligationer.

Utfall

Energiförbrukning

  • Affärsplan 2021–2024:
    Energieffektivisering med 7 % till 2024
    (jmf med år 2020, % minskning av total mängd köpt energi (normalårskorr)).
    Utfall 2021: 0,6 %
  • Allmännyttans Klimatinitiativ, mål om 30 % energibesparing till 2030. Utfall 2021: 9 %
Köpt energi (kWh/m2)

Under 2021 har små steg tagits i resan mot målen för både 2024 och 2030. Målen innebär stora utmaningar och under det gångna året
har fokus legat på att kartlägga dessa samt olika tillvägagångssätt för att lyckas. Samtliga miljönyckeltal anges i kWh per kvadratmeter Atemp. Atemp-ytan är uppmätt.

Primärenergi (kWh/m2)

Tidigare år har total primärenergi redovisats, men för att jämförelsen ska bli mer korrekt och lättöverskådlig redo­visas nu primärenergi per kvadratmeter. Uppgången jämfört med före­gående år förklaras av högre primär­energifaktor från leverantör på fjärrvärme, som utgör 86 % av den köpta energin.

Nyproduktion: 57 kWh/m2

Äldre bestånd med komfortvärme*: 112 kWh/m2

Äldre bestånd utan komfortvärme*: 129 kWh/m2

*Komfortvärme är en form av IMD som innebär att hyresgäster debiteras eller krediteras beroende på vilken temperatur de väljer att ha i sina lägenheter. 21 grader ingår i hyran.

Förklaring Nyproduktion: Fastigheter byggda från och med år 2010.

Värme (kWh/m2)

Värmeförbrukningen i beståndet sjunker, trots att vädret under framförallt vårvintern 2021 var ogynnsamt med stora svängningar och ovanligt låga temperaturer. Bakom minskningen ligger ett kontinuerligt arbete med driftoptimering, långsiktigt energiarbete, utökad återvinning av värme samt produktion av nya, energieffektiva fastigheter.

Fastighetsel (kWh/m2)

Förbrukningen av fastighetsel i beståndet sjunker, trots att byggnaderna blir allt mer teknikintensiva. Bakom minskningen ligger ett kontinuerligt arbete med driftoptimering, underhåll av fläktar och aggregat, belysningsåtgärder samt ökad egen produktion av solel.

Förnybar energiproduktion

Solceller

Vid utgången av 2021 fanns det solceller knutna till totalt 23 juridiska fastigheter. Den beståndsövergripande takinventeringen som gjorts förväntas resultera i att antalet ökar kraftigt under de närmsta åren.

För att kunna tillvarata den egenproducerade energin och öka andelen egen användning utforskas möjligheterna kring lagring av energi, bl.a. i batteri och vätgaslösningar.

Solfångare

Vid utgången av 2021 fanns det solfångare knutna till totalt 5 juridiska fastigheter. Solfångare har under lång tid fått stå tillbaka för satsningar på solceller och den installerade effekten solfångare har under fler år varit oförändrad. På senare tid tycks dock attityden ha förändrats och under det gångna året har man projekterat för tekniken även i nya hus.

Egenanvändning solel

36%

Yta solenergi: 11 923 m2

Solpaneler täcker bara en bråkdel av taken i LKFs bestånd, därför ser man nu över möjligheterna att låta andra aktörer nyttja ytorna.