Hållbarhetsnoter – GRI-aspekter kopplade till social hållbarhet

Mångfaldsindikatorer för ledning och medarbetare GRI 405-1

Alla människors lika värde är en självklarhet för LKF och påverkar vårt sätt att möta och bemöta varandra och alla hyresgäster lika, oavsett bakgrund. LKF arbetar aktivt med frågorna genom uppföljning av både kundundersökningen och medarbetareundersökningen samt ­genom föreläsningar och workshops för samtliga medarbetare.

Avgränsning

Rapporteringen omfattar enbart personer med anställning hos LKF.

Styrning och mål

LKF har en policy mot kränkande särbehandling, som grundar sig i alla människors lika värde. Målet är att inga incidenter som strider mot ­policyn ska inträffa.

När det gäller mångfald och likabehandling är det självklart att vid rekryteringar utgå från kompetensen hos de sökande. Inför varje ­rekrytering tittar vi på hur sammansättningen i den aktuella arbetsgruppen ser ut. Utöver de krav som ställs på tjänsten så strävar vi efter ökad mångfald. En ökad mångfald bland medarbetarna är något vi ­arbetar med löpande och långsiktigt, för att bättre kunna spegla ­sammansättningen hos våra hyresgäster.

Utfall

Inga incidenter som strider mot policyn mot kränkande särbehandling har rapporterats in under 2021.

Mångfald

Ledningsgruppen
2021-12-31
Ålder Kvinnor Män
0– 29 0 0
30–50 4 2
51– 1 2
Styrelse
2021-12-31
Ålder Kvinnor Män
0– 29 0 0
30–50 0 1
51– 3 8
Totalt antal anställda*

* Tillsvidare, visstid, vikarie etc

Ålder