Hållbarhetsnoter – GRI-aspekter kopplade till social hållbarhet

Kommunikation och träning i anti-korruption samt utfall, GRI 205-2/205-3

Arbetet med att motverka korruption är av stor vikt för LKF, vi accepterar inte någon form av korruption. Korruptionen kan till exempel handla om påtryckningar när det gäller bostadskön och frågor som rör kundintegritet. Bygg- och fastighetsbranschen anses vara en utsatt bransch när det gäller korruption, varför det även är viktigt att vi hanterar frågan i våra leverantörsled.

Avgränsning

Arbetssätt kopplat till vårt interna arbete, men även våra krav och uppföljning mot leverantörskedjorna.

Styrning och mål

Vårt förhållningssätt till korruption utgår från våra värderingar samt LKFs policy för mutor och bestickning. Att vara en mänsklig och pålitlig samhällsaktör som behandlar alla lika är en självklar förutsättning. Riktlinjer och regler för hur vi förhåller oss till korruption, inklusive vår policy för mutor och bestickning, gås igenom med alla medarbetare vid våra utvecklingssamtal.

Som medarbetare ska man diskutera eventuella etiska dilemman med sin chef eller med HR-chefen. Det finns också en visselblåsarfunktion som kan användas för att anonymt anmäla misstankar om korruption eller andra missförhållanden. Funktionen innebär att en medarbetare fyller i en anonym tips-mall där informationen går vidare till en extern, oberoende part; Greys Advokatbyrå i Stockholm, som utreder vidare. LKF har visselblåsarfunktionen via Lunds kommun.

För att undvika mutor och korruption har vi en systematisk och transparent upphandlingsprocess där även våra värdeord är vägledande.

Korruptionsrisk är upptagen i LKFs Internkontrollplan, i vilken ­riskbedömning samt handlingsplan för kontrollaktivitet finns. Internkontrollplanen behandlas minst en gång per år av ledningsgruppen samt även minst en gång per år av styrelsen.

LKF har en transparent uthyrningspolicy och en reglerad bostadskö där bostäder förmedlas efter kötid. Vi har även riktlinjer och grundkrav för uthyrning som finns tillgängliga på hemsidan. Vi genomför ­interna stickprovskontroller, minst två gånger per år, för att säkerställa att lägenheterna blir rätt fördelade.

Bostadsbristen i Lund gör att det förekommer att lägenheter hyrs ut olagligt i andrahand. Sedan januari 2020 arbetar en intern arbetsgrupp hos LKF systematisk med frågan. Etablerade processer och ­rutiner stöttar i utredningsarbetet. De lägenheter som frigörs genom arbetet med att identifiera otillåten andrahandsuthyrning förmedlas till vår bostadskö och fördelas i enlighet med vår uthyrningspolicy.

Utfall

Det finns inga rapporterade händelser rörande korruption och inte heller några bekräftade ärenden när det gäller visselblåsarfunktionen 2021.

Under 2021 har vårt arbete kring otillåten andrahandsuthyrning ­resulterat i att ca 35 lägenheter frigjorts.

Vi genomför interna stickprovskontroller, minst två gånger per år, för att säkerställa att lägenheterna blir rätt fördelade. Under 2021 visade inte de interna kontrollerna på några avvikelser.