Hållbarhetsnoter – Miljörelaterade GRI-aspekter

Klimatanpassning, ÅRL6kap, 12§

Klimatförändringar pågår just nu. Vi som fastighetsägare behöver aktivt jobba med klimatanpassning och genomföra förebyggande åtgärder för att säkra fastigheter och boendemiljöer mot översvämningar, värme och stormar.

Avgränsning

Vi kan genomföra åtgärder för klimatanpassning inom våra fastighets­gränser. I många fall, till exempel när det gäller åtgärder kopplade till skyfall, krävs en samverkan för att nå perspektivet hela staden/stadsdelar.

Styrning och mål

I LKFs Affärsplan för 2021–2024 finns bland annat initiativet ”Vi ska öka vår förmåga att hantera klimatförändringarna”. I avdelningen Affärsutvecklings avdelningsplan för 2022 finns åtgärden att göra en övergripande risk­analys för LKF avseende klimatförändringar, men även att identifiera riskfastigheter utifrån skyfall och sätta en klimatanpassningsplan. Åtgärden är utformad för att uppnå LundaEko, delmål 3.6 Förebyggande klimatanpassning; ”Den fysiska miljön i Lunds kommun ska utformas så att sårbarheten för risker kopplade till pågående klimatförändringar ska minska mellan 2021 och 2030”.

När det gäller hantering av skyfall så arbetar vi redan idag med frågan på flera sätt. Perspektivet beaktas i all nyproduktion, även ofta kopplat till krav från kommunen. I pågående större ombyggnadsprojekt där även utemiljön görs om så är frågan prioriterad.  Det planeras vid behov för till exempel fuktängar, svackdiken och regnbäddar. Vi har infört lösningar för fördröjning av dagvatten även i befintliga bostadsområden, för avlastning av ledningsnät vid större nederbörd. Vi värnar om grönskan i våra bostadsom­råden, inte minst för att grönskan hjälper till med både hålla temperaturen nere i staden och för att fördröja dagvatten vid till exempel skyfall. Skyfallsberedskap ska ske på fastighetsnivå men frågan bör även hanteras ur ­perspektivet hela staden/stadsdelar, med bakgrund i att lösningar
”uppströms” kan påverka ”nedströms” fastigheter.

Utfall

Mått ej framtaget ännu för denna aspekt.