Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

(MKR)

Tabellen visar kassaflödesanalys årsvis för 2020 och 2021
Not 2021 2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat före finansiella poster 40 240 252
Avskrivningar, effekt av nedskrivningar 208 199
Övriga ej likviditetspåverkande poster såsom återföring nedskrivn. 5 5
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 453 456
Erhållen ränta 0 0
Erlagd ränta -50 -58
Betald inkomstskatt -38 -26
365 372
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET
Ökning/minskning varulager 0 0
Ökning/minskning kundfordringar -8 -7
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 43 -53
Ökning/minskning leverantörsskulder 10 3
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 40 -13
Kassaflöde från den löpande verksamheten 451 303
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -6 0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -616 -554
Investeringar i dotterbolag 0 -8
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 0 -3
Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar 0 -8
Kassaflöde från investeringsverksamheten -622 -572
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån 195 400
Erhållet aktieägartillskott 0 7
Lämnat koncernbidrag 0 -9
Utbetald utdelning -31 -31
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 165 367
Årets kassaflöde -7 98
Likvida medel vid årets början 216 118
Likvida medel vid årets slut 209 216