Grundförutsättning Samhällsansvar

Vi möter kundernas behov och tar ansvar för en långsiktig hållbar utveckling

Vår affärsmodell ska vara hållbar. Det innebär att vi vill kunna möta nuvarande kunders behov men samtidigt ta ett samhällsansvar för en hållbar utveckling, där även kommande generationers behov kan uppfyllas. Genom att adressera såväl social hållbarhet som miljö- och klimatfrågorna i vår verksamhet kan vi åstadkomma en nödvändig omställning, där risker hanteras och värden skapas.

De initiativ som vi arbetar med kopplat till denna grundförutsättning är:

  • Vi ska ta vårt ansvar för att minska vår klimatpåverkan.
  • Vi ska öka vår förmåga att hantera klimatförändringar.
  • Vi ska agera för ett socialt hållbart Lund.

Arbetet med initiativen har resulterat i flera aktiviteter under 2021. Bland annat följande:

  • Skyfallen som ägde rum den16 juni har påverkat flera av våra fastigheter, framförallt i form av läckage från tak och översvämmade källare. Kopplat till LundaEko delmål 3.6 har LKF, i avdelningsplan för 2022, åtgärden att identifiera riskfastigheter utifrån skyfall och sätta en klimatanpassningsplan.
  • Ett tjugotal anställda har deltagit i en utbildning om barnkonventionen.
  • LKF har samverkat med ett antal föreningar via sponsring, dels via ”Föreningssommar”, dels genom att låta ungdomar prova på hockey på höstlovet.
  • Projektportfölj med projekt i ett tidigt skede, exempelvis Margretedal och Tirfing i Lund samt Spinnrocken och Borgen i Genarp.

Läs om fler aktiviteter nedan.

Mål 2024:

Klimatpåverkan från projekterade nyproduktionsprojekt minskar i linje med målsättning om en klimatneutral (nettonollutsläpp) nyproduktion år 2030.

Mått till och med 2025: Klimatpåverkan kg CO2 ekv. / kvm BTA och år (A1-A5) Mått efter 2025: Klimatpåverkan kg CO2 ekv / kvm BTA (A – C).

Utfall 2021:

Tre nyproduktionsprojekt har beräknats.

Mål 2024:

Energieffektivisering med 7 % till 2024 (jmf med år 2020, % minskning av total mängd köpt energi (normalårskorr)).

Utfall 2021:

0,6 %.

Mål 2024:

Kolförråd i mark (ton och kol): Utreds.

Utfall 2021:

Måttet utreds.

Aktiviteter från 2021

Sommarpraktikantprojekt gav ett 50-tal ungdomar från LKFs bostadsområden möjlighet att arbeta i sin närmiljö

Till sommaren 2021 utökade LKF sitt samhällsansvar genom ­att utöver sommarvikarier även anställa 55 stycken sommar­praktikanter mellan 16 och 20 år. Tre arbetsledare anställdes ­utöver sommarpraktikanterna. Syftet var att ge ungdomar en positiv bild av arbetslivet och sina bostadsområden. De skulle också få ­arbetslivserfarenhet och möjlighet att tjäna egna ­pengar. Projektet gav våra unga kunder inflytande över ut­vecklingen i sin närmiljö, många kände stolthet över att ha bidragit till att förbättra sin närmiljö och blev motiverade att söka sommar­jobb nästa år. Det bästa av allt var att de fått nya vänner.

I rekryteringen skapade vi en bra gruppdynamik som återspeglar den mångfald vi har i våra bostadsområden. Totalt fick vi in nästan 400 ansökningar, varav hälften av de sökande var boende hos LKF. Samtliga praktikanter som anställdes bor hos LKF.

Pilotprojekt med hybridvärme gav stor energibesparing

Under sommaren 2019 startade LKF ett pilotprojekt tillsammans med Kraftringen och HögforsGST Sverige. Vi installerade hybridvärme i en av våra fastigheter, Lärlingen. Den har varit i drift sedan dess och en grundlig utvärdering som gjordes i år visar på en stor energibe­sparing (42,5 %).

– På sikt är potentialen stor. Vi har en bra dialog med HögforsGST och följer teknikutvecklingen noga. Fler pilotprojekt på temat energi­besparing är på gång, säger Dan Johansson, driftingenjör hos oss på LKF.

Färdplan nyproduktion 2030

Under 2021 togs beslut om att LKF ska ta fram en Färdplan för nyproduktion, för att nå Lunds kommuns målsättning om nettonollutsläpp från bygg- och anläggningssektorn år 2030.  Redan idag ställer vi höga energikrav i våra nyproduktionsprojekt och solceller anläggs som standard när det är genomförbart. Vi har också börjat titta på om vi kan använda ­klimatförbättrad betong och tegel som har en lägre ­klimatpåverkan. I ett pågående rivningsprojekt kommer vi att återbruka så mycket tegel som möjligt. Arbetet med Färdplanen kommer att tydliggöra för oss vilka åtgärder vi måste genomföra för att nå ett klimatneutralt byggande. Vårt pågående utvecklingsprojekt “Hållbart byggande med helhetsperspektiv” kommer att vara till stor hjälp i detta arbete samt även vår delaktighet i Interregprojektet Circular builders, där förutsättningar för återbruk utreds.