GRI standards index

Denna Års- och hållbarhetsredovisning är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsrapportering samt i enlighet med krav på Hållbarhetsrapport i Årsredovisningslagen kap.6. Rapporten är upprättad i enlighet med GRI:s riktlinjer, Sustainability Reporting Standards, nivå Core. Data och information som presenteras har samlats in under 2021. GRI-indexet ger hänvisningar beträffande standardupplysningar om företaget och bolagsstyrning, samt upplysningar om LKFs ­väsentliga aspekter.

Tabellen visar hänvisningar enligt GRI standards index
GRI-REFERENS SIDA

GRI Standard 102 Generella upplysningar

Organisationsprofil

102-1 Organisationens namn LKF i korthet
102-2 Varumärken, produkter och tjänster LKF i korthet
102-3 Huvudkontorets säte LKF i korthet
102-4 Verksamhetsländer LKF i korthet
102-5 Ägarstruktur och företagsform LKF i korthet
102-6 Marknader LKF i korthet
102-7 Organisationens storlek LKF i korthet
102-8 Personalstyrka LKF i korthet
102-9 Organisationens värde- och leverantörskedja Vår värdekedja
102-10 Väsentliga förändringar i organisationen under perioden Vd har ordet
102-11 Försiktighetsprincipen Affärsplan 2021 – 2024
102-12 Hållbarhetsinitiativ som organisationen skrivit under Medlemskap och samarbeten, GRI 102-13
102-13 Medlemskap Medlemskap och samarbeten, GRI 102-13
102-14 Vd-ord Vd-ord
102-16 Värderingar och etiskt uppförande Styrning och riskfaktorer
Kommunikation och träning i anti-korruption samt utfall, GRI 205-2/205-3
102-18 Organisationens styrningsstruktur Styrning och riskfaktorer

Identifierade väsentliga aspekter och avgränsningar

102-46 Process för att identifiera innehåll Väsentlighetsanalys
102-47 Avgränsningar av de väsentliga hållbarhetsfrågorna Väsentlighetsanalys
102-48 Förändrad information från tidigare redovisning Väsentlighetsanalys
102-49 Betydande förändringar i omfattning, avgränsningar Väsentlighetsanalys

Intressentrelationer

102-40 Organisationens intressenter Intressentdialog
102-41 Andel medarbetare som omfattas av kollektivavtal Medarbetare i siffror
102-42 Tillvägagångssätt för att identifiera intressenter Intressentdialog
102-43 Metod för intressentdialog Intressentdialog
102-44 Viktiga frågor för respektive intressentgrupp Intressentdialog

Redovisningens profil och omfattning

102-45 Bolag som omfattas av redovisningen Om rapporten
102-50 Redovisningsperiod Om rapporten
102-51 Tidpunkt för senaste redovisning Om rapporten
102-52 Redovisningsfrekvens Om rapporten
102-53 Kontaktperson Om rapporten
102-54 Val av rapporteringsnivå Om rapporten
102-55 GRI-index GRI-index
102-56 Ev externt bestyrkande Om rapporten

GRI Standard 200 Ekonomi / 103 Styrning

GRI 201 Ekonomiskt resultat

201-1 Skapat och levererat ekonomiskt värde Grundförutsättning Ekonomi
Skapat och levererat ekonomiskt värde, GRI 201-1
103-1/-2/-3 Styrning Styrning och riskfaktorer
Skapat och levererat ekonomiskt värde, GRI 201-1

GRI 205 Anti-korruption

205-2 Kommunikation och träning i anti-korruption Kommunikation och träning i anti-korruption samt utfall, GRI 205-2/205-3
103-1/-2/-3 Styrning Kommunikation och träning i anti-korruption samt utfall, GRI 205-2/205-3

GRI 206 Anti-konkurrens

206-1 Rättsfall kopplade till anti-konkurrens Rättsfall kopplade till anti-konkurrens, GRI 206-1
103-1/-2/-3 Styrning Rättsfall kopplade till anti-konkurrens, GRI 206-1

GRI Standard 300 Miljö / 103 Styrning

GRI 301 Material

301-1 Produkters och tjänsters miljöprestanda Kundlöfte Ett hem för dig
Produkters miljöprestanda GRI 301–LKF (Egen indikator)
103-1/-2/-3 Styrning Produkters miljöprestanda GRI 301–LKF (Egen indikator)

GRI 302 Energi

302-1 Energiförbrukning inom organisationen Minskning i energianvändning genom energieffektivisering, GRI 302-4, 302-1
302-4 Minskning i energianvändning genom energieffektivisering Grundförutsättning samhällsansvar
Minskning i energianvändning genom energieffektivisering, GRI 302-4, 302-1
302-5 Minskning i energibehov för produkter och tjänster Minskning i energibehov för produkter, GRI 302-5
103-1/-2/-3 Styrning Minskning i energianvändning genom energieffektivisering, GRI 302-4, 302-1
Minskning i energibehov för produkter, GRI 302-5

GRI 303-1 Vatten

303-1 Vattenanvändning Vattenanvändning, GRI 303-1
103-1/-2/-3 Styrning Vattenanvändning, GRI 303-1

GRI 304 Biologisk mångfald

304-LKF Ekosystemtjänster Ekosystemtjänster, GRI 304-LKF (egen indikator)

GRI 305 Växthusgasutsläpp

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) Direkta utsläpp av växthusgaser, GRI 305-1 (Scope 1)
305-2 Totala indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) Grundförutsättning samhällsansvar
Totala indirekta utsläpp av växthusgaser, GRI 305-2 (Scope 2)
305-3 Övriga relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) Kundlöfte En plats att trivas på
Grundförutsättning samhällsansvar
Övriga relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, GRI 305-3 (Scope 3)
103-1/-2/-3 Styrning

GRI 306 Avfall

306-2 Avfallshantering Kundlöfte En plats att trivas på
Avfallshantering, GRI 306-2
103-1/-2/-3 Styrning Avfallshantering, GRI 306-2

GRI 308 Leverantörer

308-1 Andel av leverantörer som granskats avseende miljökrav Granskning av leverantörskedjan, GRI 308-1/308-2
308-2 Negativa konsekvenser i leverantörskedja och vidtagna åtgärder Granskning av leverantörskedjan, GRI 308-1/308-2
103-1/-2/-3 Styrning Granskning av leverantörskedjan, GRI 308-1/308-2

GRI Standard 400 Social hållbarhet / 103 Styrning

GRI 401 Anställning

401-1 Antal anställda och personalomsättning Antal anställda och personalomsättning GRI 401-1
103-1/-2/-3 Styrning Antal anställda och personalomsättning GRI 401-1

GRI 403 Hälsa och säkerhet

403-2 Arbetsrelaterade olyckor och sjukdomsfall Grundförutsättning Medarbetare
Arbetsrelaterade olyckor och sjukdomsfall GRI 403-2
103-1/-2/-3 Styrning Arbetsrelaterade olyckor och sjukdomsfall GRI 403-2

GRI 404 Utbildning

404-2 Program och utbildningar för anställdas utveckling Grundförutsättning Medarbetare
Program och utbildningar för anställdas utveckling GRI 404-2
103-1/-2/-3 Styrning Program och utbildningar för anställdas utveckling GRI 404-2

GRI 405 Mångfald

405-1 Mångfaldsindikatorer för ledning och medarbetare Mångfaldsindikatorer för ledning och medarbetare GRI 405-1
103-1/-2/-3 Styrning Mångfaldsindikatorer för ledning och medarbetare GRI 405-1

GRI 413 Lokalsamhället

413-1 Aktivitet för lokal samhällsutveckling Grundförutsättning Samhällsansvar
Aktivitet för lokal samhällsutveckling GRI 413-LKF (egen indikator)
103-1/-2/-3 Styrning Aktivitet för lokal samhällsutveckling GRI 413-LKF (egen indikator)

Trygghet och trivsel

416-LKF Upplevd trygghet och trivsel Kundlöfte En hyresvärd som bryr sig
Kundlöfte En plats att trivas på
Upplevd trygghet och trivsel GRI 416-LKF (egen indikator)
103-1/-2/-3 Styrning Upplevd trygghet och trivsel GRI 416-LKF (egen indikator)