Hållbarhetsnoter – Ekonomiskt relaterade GRI-aspekter

Granskning av leverantörskedjan, GRI 308-1/308-2

Våra leverantörsled är viktiga för oss, ur flera perspektiv. Tillsammans med våra leverantörer har vi ännu större möjligheter att bidra till ett hållbart samhälle. I vår roll som upphandlare och beställare har vi en viktig roll i att säkerställa hållbara leverantörsled.

Avgränsning

KMA-revision genomförs på ett byggprojekt samt tre ramavtalsentreprenörer per år.

Styrning och mål

LKF genomför varje år revisioner hos våra entreprenörer för att ­säker- ställa att krav i upphandlingen efterlevs, detta görs genom KMA-­revisioner (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö), enligt rutin i Miljölednings­systemet. Revisionerna omfattar både byggentreprenad och ramavtals­entreprenörer. Eventuella avvikelser som påträffas tas om hand och ­åtgärdas genom dialoger med entreprenören.

Avvikelser och dialoger kring ställda krav tas även upp på byggmöten mellan entreprenör och byggprojektledare.

I våra förfrågningsunderlag bifogar vi en egenförsäkran där leverantören/entreprenören dels intygar att inga uteslutningsgrunder före­ligger, dels att ställda krav uppfylls.

Det sker ett pågående arbete med processen för avtalsförvaltning och avtalsuppföljning, där bland annat mandat och ansvar för olika roller tydliggörs.

Utfall

Revision har skett på följande ramavtalsenteprenörer: Gunnar­Karlsen (ventilationsarbeten), SaneringsCompaniet (klottersanering), SYDBAB (byggnadsarbeten). Revision har även genomförts på byggprojektet Koggen.

Mindre avvikelser påträffades under revisionen och entreprenören ska genom dialog med beställaren (LKF) åtgärda avvikelserna under februari månad 2022.

Inga kontrakt har avslutats under året som en konsekvens av bristande verksamhet hos våra leverantörer 2022.