Förslag till vinstdisposition

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Tabellen visar förslag till vinstdisposition
balanserad vinst 1 528 073 228
årets vinst 231 135 247
1 759 208 475

disponeras så att

Tabellen visar förslag på disponering av vinstdisposition
utdelning till aktieägare enligt huvudregel 1 049 858
utdelning till aktieägare för kommunens kostnader för bosociala åtgärder 30 000 000
i ny räkning överföres 1 728 158 617
1 759 208 475

Enligt lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) beräknas utdelningen med 1,16 % (snittvärde av 2021 års statslåneränta 0,16% + 1 %) på av ägaren tillskjutet kapital om 90 505 000 kr. Utdelningen uppgår till 1 049 858 kr i enlighet med huvudregeln angående utdelningsbegränsning.

Därutöver tillkommer en utdelning om 30 000 000 kr avseende ­kommunens kostnader för bosociala åtgärder som är förenlig med Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) 5§ där det framgår att överföring av vinstmedel som ska användas för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar är tillåtna, dock ej med ett belopp överstigande årets överskott. Sammanlagt motsvarar utdelningen cirka 259 kr per aktie.

Den föreslagna utdelningen, motsvarande drygt 13 % av årets resultat, påverkar inte nämnvärt bolagets soliditet eller likviditet. Den föreslagna utdelningen försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande ­resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.