Hållbarhetsnoter

Fördjupad hållbarhetsinformation

LKF arbetar utifrån principen att hållbarhet ska vara en integrerad del i såväl det dagliga arbetet som i utvecklingen av verksamheten. Vi gör därför en kombinerad års- och hållbarhetsredovisning, där beskrivningen av vårt hållbarhetsarbete är integrerad i beskrivningen av verksamheten för år 2021.

Vi redogör för viktiga aktiviteter under året, kopplat till våra kundlöften och våra så kallade grundförutsättningar (läs mer på sidorna 18–33). På sidan 12–15 redovisar vi vår intressentdialog och vår väsentlighetsanalys. Hållbarhetsaspekterna i väsentlighetsanalysen definierar innehållet i års- och hållbarhetsredo­visningen och valda GRI-aspekter. Den fördjupade hållbarhetsinformationen i detta avsnitt innehåller ytterligare detaljer om styrning, mätning och uppföljning av våra hållbarhetsaspekter.

Vi redovisar sedan 2016 vårt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiative (GRI) Standards, nivå Core. På sidan 84 finns ett index som visar var GRI-upplysningarna redovisas. Enligt årsredovisningslagen (ÅRL) ska större företag upprätta en hållbarhetsrapport med ett specificerat innehåll. LKF har valt att presentera de upplysningar som krävs enligt ÅRL i den fördjupade hållbarhetsinformationen, men också i andra avsnitt i års- och hållbarhetsredovisningen. På sidan 87 finns ett index som visar detta.

Hållbarhetsaspekt

GRI-aspekt

Kundlöften och Grundförutsättningar

Hyresrätten

Aktivitet för lokal samhällsutveckling GRI 413-LKF (egen indikator)

Kundlöfte Ett hem för dig
Grundförutsättning Samhällsansvar
Förvaltningsberättelse

Hållbar livsstil

Övriga relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, GRI 305-3 (Scope 3)
Avfallshantering, GRI 306-2
Produkters miljöprestanda GRI 301–LKF (Egen indikator)

Kundlöfte En plats att trivas på

Klimatpåverkan byggprocess

Direkta utsläpp av växthusgaser, GRI 305-1 (Scope 1)

Grundförutsättning Samhällsansvar
Kundlöfte Ett hem för dig

Klimatanpassning

Klimatanpassning, ÅRL6kap, 12§

Grundförutsättning Samhällsansvar

Delaktighet och inflytande

Upplevd trygghet och trivsel GRI 416-LKF (egen indikator)

Kundlöfte En hyresvärd som bryr sig
Grundförutsättning Samhällsansvar

Leverantörskedjan

Rättsfall kopplade till anti-konkurrens, GRI 206-1
Granskning av leverantörskedjan, GRI 308-1/308-2

Ej övrig information

Trygghet och Gemenskap

Upplevd trygghet och trivsel GRI 416-LKF (egen indikator)
Kommunikation och träning i anti-korruption samt utfall, GRI 205-2/205-3
Kundlöfte En hyresvärd som bryr sig
Kundlöfte En plats att trivas på

Folkhälsa

Produkters miljöprestanda GRI 301–LKF (Egen indikator)
Upplevd trygghet och trivsel GRI 416-LKF (egen indikator)
Kundlöfte En plats att trivas på
Grundförutsättning Ekonomi
Grundförutsättning Samhällsansvar

Avfallsfrågan

Avfallshantering, GRI 306-2

Kundlöfte En plats att trivas på

Ekonomisk hållbarhet

Skapat och levererat ekonomiskt värde, GRI 201-1
Rättsfall kopplade till anti-konkurrens, GRI 206-1

Grundförutsättning Ekonomi
Förvaltningsberättelse

Jämlik och säker arbetsplats

Grundförutsättning Medarbetare

Primärenergianvändning

Grundförutsättning Samhällsansvar

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster, GRI 304-LKF (egen indikator)

Ej övrig information

Vattenanvändning

Vattenanvändning, GRI 303-1

Ej övrig information