Hållbarhetsnoter – Miljörelaterade GRI-aspekter

Ekosystemtjänster, GRI 304-LKF (egen indikator)

Ekosystemtjänster är de tjänster som naturen ger oss människor, till exempel pollinering eller naturlig dagvattenhantering. I vår verksamhet kan vi både bevara och förstärka dessa, till nytta för såväl människan som för våra fastig­heter och miljön i sig.

Avgränsning

Vi kan bevara och stärka ekosystemtjänster genom åtgärder som sker på vår mark.

Styrning och mål

Vi värnar om våra gröna ytor, där det ska finnas plats och möjlighet för våra hyresgäster att mötas. Att sköta om våra gröna ytor är en viktig del i arbetet för många av våra medarbetare. I flera av våra bostadsområden har vi testat att anlägga ängsytor eller ytor med friväxande gräs. Vi har många äldre träd som vi värnar om i våra bostadsområden, avverkning sker endast i undantagsfall. Vi planterar träd och anlägger insektsvänliga rabatter och fjärilsbuskar. Insektsholkar har byggts och satts upp, till­sammans med våra hyresgäster. Vi flisar klippta grenar och ris och lägger fliset i rabatter, vilket skapar värde för både biologisk mångfald och ­minskad vattenavdunstning.

I projektet Västers Vilda Liv, finansierat via Naturvårdsverket 2016–2021, genomförs åtgärder för att bevara och stärka ekosystemtjänster i ett bostadsområde på Väster i Lund.

För klimatanpassningsåtgärder se ÅRL6kap, 12§.

Utifrån LundaEko, Delmål 5.2 mot 2030 ”I Lunds kommun har ekosystem­tjänster i tätortsmiljöer och på landsbygden säkrats och stärkts. Antalet naturbaserade lösningar ska öka” så har aktiviteten ”Öka den biologiska mångfalden i våra bostadsområden” tagits upp i förvaltningsavdelningens plan för 2022 och åtgärder kopplat till detta planeras. Test av biokol ­kommer att ske i inom ett utvecklingsprojekt.

Utfall

Mått ej framtaget ännu för denna aspekt.