Hållbarhetsnoter – Miljörelaterade GRI-aspekter

Direkta utsläpp av växthusgaser, GRI 305-1 (Scope 1)

LKF har sedan tre år tillbaka beräknat klimatpåverkande utsläpp enligt GHG-protokollet. Scope 1 innebär att det är direkta utsläpp från LKFs verksamhet. Alltså förbränning av drivmedel till egna maskiner, fordon, gaspannor och liknande. Inom fastighetsbranschen är direkta ­utsläpp i Scope 1 oftast lägre än indirekta utsläpp vid exempelvis nyproduktion och liknande.

Avgränsning

Mängd inköpt drivmedel till egna fordon och arbetsmaskiner, förbrukning egenproducerad el från solceller och solvärme samt uppvärmning från egna gaspannor.

Styrning och mål

LKF har uppnått tidigare målsättning om fossilbränslefria fordon till år 2020, vilket lagt grunden till arbetet med minskade direkta utsläpp.

Vi har även anslutit oss till Allmännyttans klimatinitiativ där all­männyttiga bolag åtar sig att minska energianvändningen med 30 % jämfört med året 2007 samt att nå fossilfrihet till 2030.

LKF bidrar även till Lunds kommuns övergripande målsättning om att bli en klimatneutral stad 2030. Kommunen har, genom ett klimatkontrakt, åtagit sig att minimera utsläppen inom kommunens geo­grafiska gräns samt fasa ut fossila bränslen. Inom LundaEko, Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling, finns även följande mål, som LKF bidrar till att uppnå;

  • Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska, jämfört med 2010 minska med minst 65 % till 2025, med minst 80 % till 2030 och vara nära noll 2050.
  • Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn ska minska med minst 90 % mellan 2010 och 2030.

Utfall

Vi strävar kontinuerligt efter att minska våra klimatpåverkande utsläpp. De direkta utsläppen har fortsatt minska för året 2021 och sedan ett år tillbaka är alla fordon och arbetsmaskiner fossilfria. ­Arbetsmaskiner som grästrimmers, lövblås och häcksaxar har ersatts med eldrivna alternativ. Bränslen till bilar och traktorer har ­ersatts med biogas samt HVO.

Omställningen till en fossilfri fordonsflotta gör att de direkta utsläppen uppgår till 15 ton 2021, en ökning med 2 ton jämfört med föregående år till följd av feltankningar. Att det fortfarande finns vissa direkta utsläpp beror på bland annat på feltankningar samt ibland trasiga pumpstationer när det ska tankas HVO. Nedan följer ett stapeldiagram på de direkta utsläppen över en 4-årsperiod.

Scope 1 utsläpp (ton CO2)

LKFs direkta utsläpp i Scope 1 har ökat något vilket beror på feltankningar till våra fordon. Över en 4-års period ser vi en tydlig minskning vilket har att göra med att alla fordon och arbetsmaskiner är fossilfria.