Balansräkning

Balansräkning

PER 2021-12-31(MKR)

TILLGÅNGAR

Tabellen visar balansräkning, tillgångar, årsvis för 2020 och 2021
Not 2021 2020
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 16 6 0
6 0
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 17, 18 6 793 6 393
Pågående nyanläggningar 19, 20 828 828
Maskiner och inventarier 21 47 33
Summa materiella anläggningstillgångar 7 668 7 254
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 22, 23 8 8
Fordringar hos koncernföretag 24 4 4
Andra långfristiga värdepappersinnehav 25 0 0
Långfristiga fordringar 26 9 9
21 21
Summa anläggningstillgångar 7 695 7 275
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m
Varulager 4 4
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 19 11
Övriga fordringar 32 38
Fordran på Lunds kommun 27 196 0
Skattefordran 24 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 28 13 50
284 99
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 29 20 14
Kassa och bank 12 216
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 320 333
SUMMA TILLGÅNGAR 8 015 7 608

Tabellen visar balansräkning, eget kapital och skulder, årsvis för 2020 och 2021
EGET KAPITAL OCH SKULDER 2021 2020
EGET KAPITAL 30, 31, 32
Bundet eget kapital
Aktiekapital 120 120
Uppskrivningsfond fastigheter 33 14 19
Reservfond 155 155
289 294
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 1 528 1 365
Årets resultat 231 176
1 759 1 541
SUMMA EGET KAPITAL 2 048 1 835
Obeskattade reserver 34 0 109
Avsättningar 35
Uppskjuten skatteskuld 127 66
Långfristiga skulder 36
Skulder till kreditinstitut 37 5 450 5 250
Övriga skulder 0 5
Summa långfristiga skulder 5 450 5 255
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 171 136
Skulder till koncernföretag 0 2
Aktuella skatteskulder 0 15
Övriga kortfristiga skulder 38 6 8
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 39 213 182
Summa kortfristiga skulder 390 343
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 015 7 608