Hållbarhetsnoter – Miljörelaterade GRI-aspekter

Avfallshantering, GRI 306-2

Avfall uppkommer i vår fastighetsförvaltning, våra nyproduktions-, ombyggnads- och underhållsprojekt samt från våra hyresgäster.

LKF erbjuder full sortering för alla hyresgäster. Vi jobbar dagligen med skötseln av källsorteringsutrymmen för att hyresgästerna ska få så bra förutsättningar som möjligt att sortera.

Avgränsning

Beräkning av avfallsmängder och sorteringsgrad är begränsat till hyres­gäster och inkluderar inte lokaler och verksamhetsavfall. Det ­inkluderar heller inte äldreboenden. Avfallsberäkningarna inkluderar fraktionerna matavfall, restavfall, pappersförpackningar, returpapper, metall, färgat glas, ofärgat glas, plast, elektronikavfall, batteriinsamling, ljuskällor samt textilavfall. Statistik erhålls av HumanBridge (textil) samt Lunds renhållningsverk. Avfall från hyresgäster samlas in på främst två olika sätt. UWS (underjordsbehållare) där avfallet vägs vid varje hämtning samt kärl i miljöhus där avfallsvikter beräknas med hjälp av schabloner.

Styrning och mål

Förutom att jobba med hyresgästernas sortering jobbar LKF även med avfallsminimering i bostadsområdena med bland annat fixa-till hus och bytesrum. Detta för att minimera ”slit och släng” kulturen vilket i sin tur minskar på avfallsmängderna. LundaEko, kommunens program för ekologisk hållbar utveckling har följande övergripande avfallsmål: ”År 2030 konsumerar och produceras det mer cirkulärt i Lunds kommun. Det ska vara lätt att göra rätt”. I LundaEko finns även avfalls­målet om en 35 procentig minskning av verksamhet- och hushållsavfall till 2030 jämfört med 2013.

Varje år svarar hyresgästerna i en enkätundersökning där frågor om avfallshantering finns med. Det är genom denna enkätundersökning vi får reda på vad hyresgästerna tycker kan förbättras avseende frågan samt vilka utmaningar som finns i våra bostadsområden. I nyproduktionsprojekt styrs avfallsfrågan i AF-del där vi ställer krav på sortering mot våra entreprenörer. I miljöplanen som upprättas inför projektet ska entreprenören beskriva hur byggavfallet ska minimeras, dokumenteras samt sorteras.

Utfall

Årets resultat från kundundersökningen avseende serviceindex ”rent och snyggt” kopplat till sophantering har visat på en ökning med 2,1 % jämfört med föregående år. 81,1 % av hyresgästerna tycker att det är rent och snyggt i och kring våra avfallsstationer, föregående år var siffran 79 %.

I kundundersökningen finns även frågan om vad hyresgästerna tycker om ”städning av soputrymmen”. Här tycker 80 % av hyresgästerna att de är nöjda med städningen vilket är en ökning med 3,1% jämfört med föregående år då siffran var 76,9 %.

Under året har LKF satsat på att öka tvättintervallerna för rest- och matavfallskärlen för att minska på lukt och ohyra i utrymmena. Nu sker tvätt tre gånger om året i stället för två gånger om året. Det har även skett upprustning av många miljöhus i form av målning av väggar vilket kan ligga till grund för ökningen.

Utfall i NKI-undersökningen vad kommer till frågan ”möjligheter för källsortering” så ser vi en minskning jämfört med föregående år. 93,7 % av våra hyresgäster anser att de har bra förutsättningar att sortera sitt avfall, det är en minskning med 1,2 % jämfört med föregående år då 94,9 % ansåg sig ha bra förutsättningar. Vi erbjuder fastighetsnära insamling av avfall men vi kan se kommentarer från hyresgäster där de påpekar att det finns för lite utrymme att sortera under vasken i lägenheten.

Mest ökning i kundenkäten ser vi på de områden där vi har haft en visuell avfallskampanj där våra medarbetare som jobbar i området har stått och hållit i budskap kopplat till dem utmaningar vi har i området. Medarbetarna har inte stått där fysiskt utan vi har klippt ut papp­figurer på dem. Budskapen har innehållit information om att man ska vika kartonger eftersom vi haft problem med överfulla kartongkärl, att man ska ta sina grovsopor till återvinningscentralen samt att man inte ska slänga plast i matavfallet. Utöver resultaten i kundenkäten kommer en utvärdering av kampanjen genomföras under vintern.

Den totala vikten för allt avfall från våra hyresgäster uppgår 2021 till 5838 ton. Det är en minskning jämfört med föregående år då den totala avfallsvikten uppgick till 5887 ton. Vi jobbar med avfalls­minimering i våra områden genom bytesrum och Fixa-till hus. På ­senare år har konsumtionsmönstren ändrats eftersom fler handlar ­varor online. Detta leder till att avfallet flyttas från butiker till hemmet och kan leda till ökade avfallsmängder, extra tydligt har det varit ­under pandemin.

Sorteringsgraden för våra hyresgäster uppgår till 43 %. Det är en minskning jämfört med föregående år då sorteringsgraden uppgick till 44 %. Sorteringsgraden beräknas genom att ta andelen restavfall ­delat på totala mängden avfall. En del avfall ska sorteras som restavfall men plockanalyser visar att en stor del av avfallet hade kunnat sorteras som förpackningar eller matavfall.

Total vikt avfall (ton)

57 % hamnar i restavfall

1% läggs i insamling för metallförpackningar

1% läggs i insamling för farligt avfall

1% läggs i insamling för textilier

2% läggs i insamling för ofärgat glas

2% läggs i insamling för färgat glas

5% läggs i insamling för plastförpackningar

9% läggs i insamling för pappersförpackningar

8% läggs i insamling för papper

14% läggs i insamling för matavfall