Hållbarhetsnoter – GRI-aspekter kopplade till social hållbarhet

Arbetsrelaterade olyckor och sjukdomsfall GRI 403-2

Vår verksamhet ska vara en plats där arbetet genomförs med bra engagemang, god hälsa och med arbetsglädje. Vi arbetar fokuserat med ett förebyggande arbete för en bra arbetsmiljö. Det innebär också ett kontinuerligt arbete att på bästa sätt ta hand om de arbetsskador som har uppstått eller kan uppstå.

Under 2021 har LKF infört ett digitalt stöd administrativt stöd i ­rehabiliteringsprocessen. Det underlättar dokumentation som hanteras GDPR-säkrat. Systemet innehåller även stöd för medarbetare och chefer i pågående rehabiliteringsprocesser.

LKF har under 2021 också infört digital tillbuds- och olycksfallsanmälan, som underlättar anmälan direkt via mobiltelefon samt säkerställer uppföljning. LKF ser även möjligheter att lägga in skyddsronder digitalt i detta system, vilket ger möjligheter att enklare få en samlad bild.

Under 2021 har det sammanlagts anmälts 26 tillbud och arbets­skador. De tillbud och arbetsskador som uppstått inom LKFs verksamhet sker oftast bland våra medarbetare som arbetar med reparationer och fastighetsskötsel och är av varierande art. Den mest förekom­mande gemensamma orsaken är halka/fallolycka under vinterhalvåret (7 stycken), som inträffat på olika platser, främst utomhus. Av de 26 tillbuden och arbetsskadorna har 21 rapporterats in av män och 5 av kvinnor. I de flesta fall har det inte inneburit någon sjukskrivning.

Enstaka händelser har lett till längre sjukskrivningar.

LKF upphandlar både stora byggentreprenader och ramavtalsentreprenader för underhållsarbete. Vi är medvetna om arbetsmiljöriskerna inom dessa entreprenader och följer arbetsmiljöarbetet löpande i våra entreprenadsmöten.

Avgränsning

Rapporteringen omfattar enbart personer med anställning hos LKF.

Styrning och mål

För att förebygga en bra arbetsmiljö och upptäcka de arbetsmiljörisker som kan uppstå, är det viktigt att arbeta med arbetsmiljöfrågor i vardagen. Närhet och bra samarbete mellan medarbetare, ledare och skyddsombud samt ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete är en bra grund. Det, kompletterat med det årliga arbetet med den stora medarbetarundersökningen samt de drygt 20 skyddsronder av den fysiska arbetsmiljön, ger bra förutsättningar för en bra och hållbar arbetsmiljö.

Kopplat till det förebyggande arbetsmiljöarbetet genomför vi kontinuerliga aktiviteter, med hjälp av engagerade och aktiva hälsoambassadörer, runt om verksamheten. De skapar eller tar hand om initiativ som ger möjlighet för medarbetarna att få ett hållbart arbetsliv. Arbetet med hållbart arbetsliv på LKF omfattar flera delar: balans i livet, arbetsglädje och att må bra.

Arbetslivet och livet utanför arbetet hänger samman och är en del av hela livet. Att ha bra förutsättningar i arbetet är viktigt för att ha ett bra liv utanför arbetet och tvärtom – att skapa bra förutsättningar utanför arbetet är viktigt för att kunna göra ett bra arbete. Att ha kul på jobbet – dels via arbetsuppgifter, dels tillsammans med kollegor – underlättar också i arbetslivet.

Rörelse på jobbet, friskvård och bra kost är saker som gör att vi mår bra. När vi mår bra presterar vi också bra. Det gäller både på jobbet och utanför jobbet, det hänger samman som en helhet.

De aktiviteter som finns för medarbetare på LKF är bland annat: friskvårdsbidrag, förmånscyklar, lunchförmån, träning på arbetstid, hälsoprofilsbedömningar, möjlighet till både flextid och att tillfälligt gå ned i arbetstid oavsett befattning, inspirationsföreläsningar samt även ledar- och medarbetarevenemang, för att ge förutsättningar för kunskap, arbetsglädje och engagemang.

Under 2021 har LKF fortsatt arbeta förebyggande mot Covid-19-smitta och följa Folkhälsomyndigetens och regeringens rekommendationer. Detta har inneburit att de som har kunnat har fått arbeta hemifrån. De som har arbetat på plats har fått dela upp start- och sluttider, för att inte trängas i omklädningsrum. Översyn och utökning av antalet lunchrum har också genomförts. Rutiner har ändrats för de medarbetare som möter hyresgäster, vid reparationer eller på annat sätt. ­Ytterligare steg för att minska smittan är att LKF har fortsatt att inte göra något karens- eller sjukavdrag, så att medarbetare utan ekonomisk påverkan kunnat stanna hemma vid symptom för Covid-19.

Utfall

26 inrapporterade tillbud och arbetsskador, varav 21 har rapporterats in av män och 5 av kvinnor.

  • Sjukfrånvaro: 5,67 %, varav 3,50 % korttidsfrånvaro och 2,17 % långtidsfrånvaro.

Den totala sjukfrånvaron på 5,67 procent ligger något högre än ­förra årets sjukfrånvaro, som låg på 4,95 procent. Pandemin har satt sin prägel både på 2021 och 2020, genom en något högre sjukfrånvaro. Att jämföra med 2019, då den låg på 4,5 procent. Det är främst kort­tidsfrånvaron som ligger högt, på 3,5 procent. Den ­något högre korttidsfrånvaro under 2021 beror på att LKF i förebyggande syfte har låtit alla medarbetare som visat någon form ­av symptom stanna hemma. Medarbetarna har inte fått något karensavdrag eller annat sjuklöneavdrag.