Hållbarhetsnoter – GRI-aspekter kopplade till social hållbarhet

Antal anställda och personalomsättning GRI 401-1

På LKF arbetar vi kontinuerligt med tre fokusområden: starka team, arbetsglädje och kundfokus. Det innebär att vi i vardagen är tydliga i våra förväntningar, delar kunskap samt stöttar och påverkar varandra för att nå ständiga förbättringar.

Att vara en bra arbetsplats, där medarbetare uppfattar LKF som en attraktiv arbetsgivare, leder till en låg personalrörlighet. Antalet ­externa sökande till våra lediga tjänster är fortsatt högt. Under 2021 hade vi över 4 000 sökande till våra lediga tjänster.

Avgränsning

Rapporteringen omfattar enbart personer med anställning hos LKF.

Styrning och mål

LKF genomför varje år en större medarbetarundersökning, med hjälp av företaget Great Place To Work. Det långsiktiga målet med undersökningen är att vi ska bli ännu bättre att nå våra mål via de åtgärder som genomförs efter varje års undersökningsresultat. Ett angivet mål är att LKF 2024 ska ha ett ännu starkare förtroendeindex och ha uppnått 82 % på Great Place To Works internationella index.

Utfall

Resultatet från 2021 års medarbetarundersökning blev en ökning till 75 % på förtroendeindex. LKF fick även en certifiering som A Great Place To Work (70 % krävs för certifiering).

Nyckeltal

  • Antal anställda: 275, varav 260 tillsvidareanställda och 15 visstidsanställda.
  • Antal anställda som arbetar heltid: 258, varav 245 tillsvidareanställda och 13 visstidsanställda.
  • Antal anställda som arbetar deltid: 17, varav 16 tillsvidareanställda och 1 visstidsanställd.
  • Nyanställda: 27, varav 10 kvinnor och 17 män.
  • Medelålder på samtliga nyanställda: 45,6 (43,42 för kvinnor och 47,1 för män).
  • Anställningstid i genomsnitt: 8,11 år
  • Personalomsättning: 7,1 % (9 % inklusive pensionsavgångar).