Hållbarhetsnoter – GRI-aspekter kopplade till social hållbarhet

Aktivitet för lokal samhällsutveckling GRI 413-LKF (egen indikator)

LKF vill bidra till att skapa ett mer hållbart Lund. Hållbar stadsutveckling handlar om att balansera de tre hållbarhetsperspektiven: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi bidrar exempelvis till att tätorternas utveckling främst sker med nya bostäder på redan ianspråktagen mark, nära befintlig service och längs kollektivtrafikstråk.

I våra nybyggda bostadshus integreras ofta olika typer av offentlig service åt Lunds kommun – till exempel särskilda boenden, förskolor eller lokaler åt kultur- och fritidsförvaltningen, vilket bidrar till en ­blandad stad och social hållbarhet. I all nybyggnation arbetar LKF för ekonomisk hållbarhet för våra hyresgäster genom att sträva efter god kostnadseffektivitet, som kan ge rimliga hyror.

Avgränsning

I LKFs ägardirektiv uttrycks bland annat att vi ska erbjuda kommuninvånarna bostäder och bostadskomplement med god kvalitet i god miljö till rimlig hyra samt bidra till att planering och byggande ska anpassas till efterfrågan. LKF ska, i samverkan med Lunds kommun, medverka till att tillgodose bostadsbehovet i kommunen och förbinder sig att träffa avtal om att tillhandahålla bostadslägenheter till kommunens förtursbehov.

Styrning och mål

LKF antar 2022 en utbyggnadsstrategi för nybyggnation, som gäller 2022–2030 och fungerar som en fördjupning av LKFs affärsplan. Utbyggnadsstrategin ska harmoniera med Lunds kommuns bostads­politiska mål och bidra till att vi lever upp till vårt ägardirektiv.

LKFs definition av projektportfölj är: planerade bostäder räknat från kommunal markanvisning eller beslut om start av detaljplan på egen mark, fram till investeringsbeslut och entreprenadupphandling. I projektportföljen ska det finnas minst 2 000 planerade bostäder, för att vi ska klara att nå målet på 1 000–1 200 byggstartade bostäder fram till år 2024.

För att fylla på projektportföljen ska LKF, i samarbete med Lunds kommun, verka för att mark planläggs och byggrätter skapas i den omfattning som behövs. LKF kommer även att bistå kommunen med att ta fram detaljplaner, analysera hur de fastigheter vi äger kan utvecklas och förtätas samt söka mark eller bolag som kan förvärvas och exploateras.

Utfall

LKFs projektportfölj bestod den 31 december 2021 av cirka 2 000 bostäder.

Under året har portföljen bland annat fyllts på med cirka 100 bostäder i kvarteret Hövändaren och Hästaräfsan i Stångby samt med cirka 100 nya bostäder i Nöbbelöv. Därutöver har avsiktsförklaringar som ger möjlighet för cirka 200 bostäder (inklusive eventuellt särskilt boende och förskola) tecknats på Västerbro i Lund.