Väsentlighetsanalys

Våra mest relevanta hållbarhetsfrågor

Väsentlighetsanalysen hjälper oss att reda ut vilka hållbarhetsfrågor som vi behöver ha fokus på. Analysen ligger också till grund för innehållet i denna hållbarhetsredovisning.

Analysen bygger på underlag från intressentdialoger, hur viktig frågan är för LKF ur strategiskt perspektiv samt hur stor inverkan vårt arbete med den specifika hållbarhetsfrågan har på miljön, individen eller samhället. Detta kvalitativa underlag har omsatts kvantitativt, så att de högst värderade aspekterna har definierats som våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor. De globala målen för en hållbar utveckling har varit en av utgångspunkterna när vi definierat våra väsentliga hållbarhetsfrågor.

Under 2020 genomförde ledningsgruppen en översyn av analysen. Det resulterade i att hållbarhetsaspekten ”Avfallshantering” flyttas från “Fokusera till ”Övervaka” och aspekten ”Hållbart boende”
förs in som ny aspekt under “Fokusera”.

Metodiken för väsentlighetsanalysen har följt GRI Standards principer för att definiera innehåll i redovisningen

Dessa frågor fokuserar vi extra mycket på

Hållbarhetsaspekt

Ekonomisk hållbarhet

Våra målsättningar att bygga mer, skapa attraktiva hem och att skapa ett bättre Lund ger hållbarhets­vinster för både oss och våra intressenter. Vår finansiella styrka och stabilitet är en avgörande faktor för att kunna uppfylla våra mål och skapa en långsiktigt hållbar affär.

Koppling till Globalt mål:

Utfall i korthet

LKF har uppnått sina ekonomiska mål, såväl för 2020 som för perioden 2017 – 2020. Bolagets ekonomi fortsätter att vara stark och stabil, trots den rådande situationen med pandemin.

Detta gör det möjligt för oss att egenfinansiera en stor del av vår nyproduktion samt att hålla en hög takt på underhållet, med starkt fokus på 60- och 70-talsbeståndet.

Läs mer i Ekonomichefen har ordet

Hållbarhetsaspekt

Miljöanpassat byggande och förvaltande

I vår nyproduktion och i våra ombyggnadsprojekt ställs höga miljö- och energikrav. Detta bidrar till en långsiktigt hållbar förvaltning där både fastigheter och hyresgäster mår bra. Genom ny kunskap förändras vår och omvärldens syn på miljö- och klimatanpassat byggande, varför vi även testar nya lösningar i spetsprojekt .

Koppling till Globalt mål:

Utfall i korthet

Förutom ett fokus på att fortsatt arbeta med krav på SundaHus A och B klassning och registrering av alla material som byggs in i våra fastigheter så har vi under året bl.a.  infört krav på Klimatdeklarationer för alla nyproduktionsprojekt. Vårt energieffektiviseringsmål mot 2020 uppfylldes likväl som vår målsättning om fossilbränslefri värme, el och fordonsflotta.

Läs mer i avsnitten Hållbarhetsaspekt: Miljöanpassad förvaltning, Krav på klimatdeklarationer i LKFs nyproduktion, LKFs innovationsprojekt nu inflyttat, Hållbarhetsaspekt: Energi och klimat

Hållbarhetsaspekt

Hållbar stadsutveckling

Vi vill bidra till att skapa ett mer hållbart Lund. I en hållbar stad finns hem för alla. Fastigheter och boendemiljöer utvecklas genom innovativa lösningar, klimat- och resurseffektivt byggande samt att vi ger förutsättningar för en hållbar livsstil. Väl fungerande bostadsområden bidrar till ökat välmående och ger människor möjlighet att utvecklas.

Koppling till Globalt mål:

Utfall i korthet

Det långsiktiga tänkandet finns med i alla skeden när vi planerar för nya bostäder, ur samtliga hållbarhetsperspektiv.

Projektportföljen har växt under den senaste fyraårs­perioden, i augusti 2017 bestod projektportföljen av cirka 1 000 bostäder, i slutet av 2020 hade den siffran stigit till drygt 2 000 bostäder. Vi bidrar till att tätorternas utveckling främst sker med nya bostäder på redan ianspråktagen mark, nära befintlig service och längs kollektivtrafikstråk.

Aktuellt är bland annat Stormen och Molnet, cirka 110 bostäder på en lågutnyttjad markparkeringsplats och en före detta bensinmack, med närhet till kollektivtrafik. Flertalet av LKFs pågående bostadsprojekt fick under 2020 statligt investeringsstöd och därmed betydligt lägre hyra. Stödet delas ut till bostadsprojekt som är byggda energieffektivt.

Läs mer i avsnittet Hållbarhetsaspekt: Hållbar stadsutveckling

Hållbarhetsaspekt

Trygghet och trivsel

Ett tryggt hem för alla människor är kanske en av de viktigaste förutsättningarna för ett hållbart samhälle. Grunden för hög trygghet och trivsel baserar vi på en god boendekvalitet med väl underhållna bostäder, attraktiv utemiljö och god service till en rimlig hyra. Även möjligheter till delaktighet och inflytande över sitt boende anser vi är viktiga faktorer för ökad trivsel.

Koppling till Globalt mål:

Utfall i korthet

Under pandemin har vi genomfört bosociala aktiviteter på ett annorlunda sätt, för att fortsatt bidra till ökad trygghet och trivsel för våra hyresgäster. Vårt främsta fokus har varit aktiviteter för äldre, riskgrupper samt barn och unga. Via initiativet #StarkaTillsammans har ett tjugotal lokalhyresgäster, framför allt butiker och restauranger, erbjudit LKFs hyresgäster olika former av rabatter. Vi har under året även etablerar ”Lätt & Rätt service”, ett arbetssätt för att utveckla ännu bättre service för våra kunder, bland annat via förbättrade kontaktvägar. Vi har också satsat extra på sprida budskap om Huskurage, för att förhindra våld i nära relationer.

Läs mer i avsnittet Hållbarhetsaspekt: Trygghet och trivsel samt på sidan #StarkaTillsammans

Hållbarhetsaspekt

Hållbart boende

I takt med att våra kunder allt mer efterfrågar och även erbjuds hållbara lösningar i samhället i stort, ökar kraven på att även LKF både möter och proaktivt erbjuder lösningar och förutsättningar för en hållbar vardag. De förutsättningar vi kan skapa handlar om t.ex. välfungerade källsorteringslösningar men även funktioner för en hållbar konsumtion, som bl.a. lösningar för ett ökat delande av produkter och tjänster. Förutsättningar för en hållbar mobilitet är ett annat viktigt område. Ett hållbart boende bygger även ge­menskap och delaktighet vilka är aspekter vi lägger fokus på.

Koppling till Globalt mål:

Utfall i korthet

Vår målsättning om att bibehålla att över 90 % av våra hyresgäster ska ange att de har bra/mycket bra förutsättningar för att agera miljömedvetet i sitt hem, uppnåddes för 2020 med ett utfall på 92 %.

Vårt innovationsprojekt Xplorion, bla. ett bilfritt och även rökfritt boende, fick utmärkelsen Årets Klimatsmarta boende av Sveriges Allmännytta.

En ny strategi för etablering av laddplatser har arbetats fram under 2020. Under 2021 påbörjas etablering av laddhubbar i 10–20 bostadsområden.

Aktiviteter har genomförst för att förbättra förutsättningarna än mer för våra hyresgäster när det gäller källsortering. Bl.a utdelning av källsorteringskit och uppfräschning av miljöhus.

Läs mer i avsnitten LKFs innovationsprojekt nu inflyttat, Hållbarhetsaspekt: Hållbart boende

Hållbarhetsaspekt

Nöjda medarbetare

Våra medarbetare är den viktigaste tillgången för att vi ska kunna nå våra mål. Därför arbetar vi med att säkerställa att vi är en attraktiv arbetsgivare för såväl befintliga som presumtiva medarbetare.

Koppling till Globalt mål:

Utfall i korthet

Under 2020 har vi satsat extra på ”Ett hållbart arbetsliv” som handlar om att må bra, ha ett liv i balans och känna arbetsglädje.

Det gånga året har vi fått tänka om, istället för att ställa in har vi fått ställa om och vi har därmed kunnat genomföra de flesta av våra personalaktiviteter. LKF har under året blivit tilldelat Certifkatet som a Great Place To Work med motiveringen “Lunds Kommun Fastighets AB lever upp till de högt satta krav för vad som utmärker en god arbetsplats och har efter en grundlig utvärdering förärats certifieringen Great Place to Work.”

Läs mer i avsnittet Hållbarhetsaspekt: Nöjda medarbetare

De 17 globala målen för en hållbar utveckling

FN:s Agenda 2030, visar vägen för en värld där extrem fattigdom inte existerar, minskade ojämlikheter och orättvisor råder, där fred och rättvisa främjas och där vi har lösningar på klimatkrisen. Inget varken enskilda företag eller länder kan uppnå själva. Men vi är övertygade om att genom att agera kraftfullt lokalt, bidrar vi till utvecklingen globalt.