Uppfyllande av bolagsordning och ägardirektiv

Nedan följer styrelsens redogörelse för uppfyllande av bolagsordning och ägardirektiv. Redogörelsen för 2020 års verksamhet utgör det fjärde och sista året i bolagets Strategiplan 2020. ­Vägen mot vår vision går via bolagets affärsidé mot tre långsiktiga mål vilka kopplar an till bolagets övergripande strategier;

  • LKF ska erbjuda attraktiva hem – Marknadsstrategi
  • LKF ska bygga fler bostäder – Tillväxtstrategi
  • LKF ska skapa ett bättre Lund – Hållbarhetsstrategi

För att på sikt uppfylla dessa övergripande målsättningar har ett antal delmål satts upp av ledning och styrelse. I följande tabell sammanfattas dessa mål och 2020 års utfall. Därutöver tillkommer i några fall underliggande mål vilka inte redovisas i denna samman­fattning men beskrivs i andra delar av föreliggande års- och hållbarhetsredovisning.

Tabellen visar nyckeltal årsvis från och med 2017 till och med 2020

Nyckeltal Långsiktiga mål 2020 2019 2018 2017
Nöjd Kund Index 84,0 % 85,6 % 85,0 % 83,4 % 82,4 %
Upprustning av 1960- och 1970-talsområden 75 mkr per år 95 94 104 66
Direktavkastning på marknadsvärde fastigheter >3 % 4,0 % 4,2 % 4,3 % 4,4 %
Byggstart (bostäder) 250-300 304 101 330 423
Projektportfölj (bostäder) 1 500 2 300 2 150 2 100 1 500
Totalavkastning på marknadsvärde fastigheter Enligt bransch 6,9 % 9,3 % 13,6 % 6,9 %
Minska primärenergianvändning relativt 2013 55 % 2020 76 % 55 % 55 % 52 %
Minimerade avfallsvolymer och en fullständig källsortering av uppkommet avfall Andel sorterat: 60 % 2020 44 % 43 % 41 % i.u
Hem som möjliggör en hållbar livsstil/lokaler med förutsättningar för en hållbar verksamhet 90 % 2020 92 % 91,4 % 91,0 %
Avkastning på totalt kapital >3 % 3,3 % 3,4 % 3,9 % 3,3 %
Redovisad synlig soliditet >18 % 25,3 % 23,4 % 24,9 % 24,4 %
Räntetäckningsgrad >2 ggr 8,3 8,3 8,8 5

Utifrån redogörelsen i års- och hållbarhetsredovisningen för 2020 finner styrelsen att bolaget lever upp till bolagsordningen och ägardirektivet.