Mål: Bygga fler bostäder

Tillbaka på en hög nivå

Under 2020 har byggtakten åter varit hög på LKF, efter en lite lägre nivå 2019. De uppsatta målen har nåtts och under året har 322 bostäder färdigställts medan 304 bostäder har byggstartats.

– Det är glädjande att vara åter på den nivå där vi vill ligga; precis över målet. Jämfört med 2019 går vi från 101 byggstarter till 304 byggstarter, säger byggchef Peter Ovenlund.

Av de fyra byggprojekt som var planerade att startas blev ett framskjutet till 2021, i centrala Brunnshög. Detta ledde till att årets 345 planerade byggstartade bostäder istället blev 304.

Under året har LKF färdigställt fyra projekt, varav två av dem är bolagets första projekt inom Brunnshög: Hammocken och Xplorion. Dessutom har Bullerbyn på Norra Fäladen och Klockan i Dalby färdigställts samt även delar av projektet Gränden på Norra Fäladen.

Pandemins påverkan har tack och lov varit mindre än befarad:

– Corona till trots har vi lyckats genomföra och fullfölja de entreprenader och projekteringar som vi har i gång. När det gäller byggstarter har pandemin inte haft någon direkt påverkan. I vissa pågående projekt har vi haft några mindre leveransproblem, men inget som påverkat helheten nämnvärt. Även vår stora ombyggnad av Havamal på Linero har rullat på enligt plan, säger Peter Ovenlund och tillägger:

Spjutspetsprojekt avslutat

– Det känns jätteroligt att vi kunnat slutföra vårt spjutspetsprojekt Xplorion, där vi testar ett antal nya lösningar, bland annat kombinationen av solceller och ett batteri som lagrar panelernas överskottsenergi. De erfarenheter vi får på Xplorion tar vi sedan vidare in i framtida byggprojekt.

Under 2020 har LKF, likt många andra i branschen, även haft fokus på att ta fram klimatberäkningar.

– Bygg- och anläggningssektorn står för en stor del av klimatutsläppen och här vill LKF ta sitt ansvar och jobba för ett klimatneutralt och hållbart byggande. Samtidigt vill vi, lika självklart, fortsätta att bygga fler bostäder, så att alla har råd att bo. Det här är en balansgång där det gäller att se till helheten, säger Peter Ovenlund.

Klimatminimerat byggande

Under 2019 och 2020 deltog LKF i två projekt, ett inom Sveriges Allmännytta och ett i direkt samverkan med en entreprenör. Syftet var att bygga upp kompetens om hur klimatkrav i byggprocessen kan ställas och följas upp.

– De flesta fokuserar på klimatpåverkan i byggprocessen, men vi vill studera även driftsprocessen och användningsskedet.
I vårt kommande utvecklingsprojekt, ”Hållbart byggande, ett klimatpåverkansminimerat projekt ur ett helhetsperspektiv”, kommer vi att ta stora kliv runt just detta. Projektet pågår 2021 – 2024, säger Peter Ovenlund.

Att arbeta med klimatanpassning är ett annat viktigt område för LKF.

– Vi jobbar till exempel med att föra in sedumtak i de projekt där det går, nu senast på Pilgrimen, för lokal hantering av dagvatten. Utifrån de sedumtak vi anlägger lär vi oss mer och ser hur vi kan använda sedumtak för dagvattenhantering framöver, både i nyproduktion och i befintlig bebyggelse, avslutar Peter Ovenlund.

Närbild rött tak med solceller.
Solceller på ett av våra tak.
Leende medelålders man med glasögon kollar snett bort från kameran. Mörkblå kavaj och ljusblå skjorta.
Peter Ovenlund, byggchef.

”Corona till trots har vi lyckats genomföra och fullfölja de entreprenader och projekteringar som vi har i gång. När det gäller byggstarter har pandemin inte haft någon direkt påverkan.”

Mål 2020:

250 – 300 byggstartade bostäder per år.

Utfall:

304 byggstartade bostäder.

Fakta 2020

Byggstarter

Pilgrimen 113 bostäder

Stångby 118 bostäder

Koggen (Linero) 73 bostäder

Totalt: 304 bostäder

Färdigställda bostäder: 322

Byggstartade bostäder: 304

Pågående byggprojekt:
9 stycken, som tillsammans består av 677 bostäder.

Total investerings­- kostnad 1 715 miljoner

9 000 aktivt sökande i bostadskön årsskiftet 2020/2021.

240 bostäder lediga för uthyrning varje kvartal.

Illustration: Människor som står i kö