Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Lund den 25 februari 2021

Göran Brinck 
Ordförande

Mattias Olsson

Claes Fleming

Ingrid Malmqvist Norin

Gert Andersson

Börje Hed

Ulf Nilsson

Fredrik Millertson
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 17 mars 2021

 

Thomas Hallberg
Auktoriserad revisor

 

Min granskningsrapport har lämnats den 17 mars 2021

 

Lennart Nilsson
Lekmannarevisor