Resultaträkning

2020-01-01-2020-12-31 (MKR)
(noterna hänvisar till efterföljande kommentarer)

Tabellen visar resultaträkning årsvis för 2019 och 2020

Not 2020 2019
intäkter
Nettointäkter bostäder 1 806 766
Nettointäkter lokaler 2 242 237
Nettointäkter övrigt 3 25 22
Andra ersättningar och intäkter från hyresgäster 28 23
Övriga intäkter 12 13
Summa intäkter 1 113 1 062
DRIFTSKOSTNADER
Fastighetsskötsel 4, 5 -84 -80
Felavhjälpande underhåll 5 -74 -67
Taxekostnader 6 -162 -158
Övriga kostnader 7 -26 -21
Fastighetsanknuten administration 5 -121 -112
Summa driftskostnader -467 -438
Underhållskostnader 8 -140 -141
Fastighetsskatt -28 -26
Summa Fastighetskostnader -635 -605
Driftnetto 478 457
Av- och nedskrivningar 9 -205 -193
BRUTTORESULTAT 273 264
Central administration 5, 10, 11 -32 -20
Vinst/förlust vid avyttring av anläggningstillgångar 1 0
Övriga rörelseintäkter 12 10 14
Rörelseresultat 252 258
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter 0 0
Räntekostnader och liknande finansiella poster 13 -59 -69
Resultat efter finansiella poster 193 189
Bokslutsdispositioner 14 38 -2
Resultat före skatt
231 186
Inkomstskatt 15 -55 -34
Årets resultat 176 152