Rapport över förändringar i eget kapital

(MKR)

Tabellen visar rapport över förändringar i eget kapital årsvis för 2019 och 2020

Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2019-01-01 120 178 1 233 1 531
Utdelning -1 -1
Årets förändring av uppskrivningsfond -2 2 0
Återföring uppskjuten skatteskuld 1 1
Årets resultat 152 152
Ingående eget kapital 2020-01-01 120 176 1 386 1 682
Utdelning -31 -31
Årets förändring av uppskrivningsfond -2 2 0
Återföring uppskjuten skatteskuld 1 1
Aktieägartillskott 7 7
Årets resultat 176 176
Summa totalresultat -2 155 153
Utgående eget kapital 2020-12-31 120 174 1 541 1 835

Återföring uppskjuten skatteskuld och överföring från uppskrivningsfond har skett med anledning av gjorda upp- och nedskrivningar av fastighetsvärden. Se även not 16 samt bilaga 1.