Mål: Bygga fler bostäder

Med en aktiv och samverkande blick på framtida bostäder

Att arbeta med hållbar stadsutveckling är viktigt för LKF, både på kort och lång sikt. För att hålla den överenskomna takten för nybyggda bostäder gäller det att löpande arbeta fram nya byggprojekt. Marie Enmark arbetar med projektutveckling på LKF och förklarar varför projektportföljen har växt under den senaste fyraårsperioden.

– För att möjliggöra vårt byggstartsmål på 250 – 300 bostäder per år behöver projekt­portföljen i dag innehålla fler bostäder än tidigare. Det beror främst på att detalj­planeprocesserna har blivit mer komplexa och tar längre tid. I princip alla detaljplaner överklagas, så att byggstarter skjuts fram, säger hon.

Det långsiktiga tänkandet finns med i alla skeden när LKF planerar för nya bostäder, ur samtliga hållbarhetsperspektiv. Marie Enmark menar att den ekonomiska och sociala hållbarheten ofta går hand i hand.

– I social hållbarhet lägger vi in vårt arbete med att skapa trygghet och trivsel i våra bostadsområden. Vi strävar också efter att ha en blandad bebyggelse och att skapa bostäder i alla delar av Lunds kommuns tätorter. Med blandad bebyggelse menar vi dels en blandning mellan olika upplåtelse­former och dels en blandning av byggnads­typer och bostadsstorlekar. Att integrera kommunala lokaler, särskilda boenden, seniorbostäder eller ungdomsbostäder i ett bostadsområde stärker blandningen ytterligare, säger Marie Enmark.

Bland de projekt som tillkommit i projektportföljen under året nämner Marie Enmark bland annat ett samarbetsprojekt med HSB.

– LKF och HSB avser byta byggrätter med varandra, på Västerbro och i nya områden i Lunds östra tätorter. Att byta byggrätter är ett helt nytt grepp. Satsningen bygger på ett gemensamt idéarbete och ska leda fram till blandad bebyggelse och blandade upplåtelseformer både på Västerbro och i LKFs områden i de östra tätorterna, vilket känns positivt, säger Marie Enmark.

Vad är på gång framåt?

– Nästa år ska vi ta beslut om LKFs nya tillväxtstrategi för nybyggnation, som ska gälla 2021 – 2030. Den ska fungera som en fördjupning av vår Affärsplan för 2021 – 2024. Tillväxtstrategin ska harmoniera med Lunds kommuns bostadspolitiska mål och även bidra till att vi lever upp till vårt ägardirektiv. LKFs planering för kommande nybyggnation utgår från kundens behov och efterfrågan, både privatpersoners bostadsefterfrågan och Lunds kommuns efterfrågan på särskilt boende.

Medelåders kvinna med uppsatt brunt hår, lugg och rundade glasögon. Vit polo och stickad kavaj. Pratar och gestikulerar med händerna.
Marie Enmark, Projektutvecklare.
Målad bild över bostadsområde snett ovanifrån. Vägnät och grönska blir tydligt.
Riksvapnet 3 ritat av Liljewalls arkitekter.