Mål: Skapa ett bättre Lund

Ny energienhet, ny chef och uppnådda hållbarhetsmål

LKFs fokus på energi- och klimatfrågor tog sig flera tydliga uttryck under 2020. Dels genom bildandet av Energienheten, med en nytillträdd chef. Och dels genom att flera av hållbarhetsmålen har uppnåtts.

Porträtt av leende kvinna utomhus. Rödlätt uppsatt hår, grå-rutig kappa och svart halsduk.
Linda Egin, energichef.

– LKF är nu helt fossilbränslefritt, både när det gäller värme och el. Målet om ökad installerad effekt solceller till 1 700 kW nåddes dock inte under 2020. När det gäller att energieffektivisera våra fastigheter har vi sedan 2013 årligen sänkt energiförbrukningen med cirka två kilowattimmar per kvadratmeter och når här våra mål med god marginal, säger energichef Linda Egin.

Linda Egin började sin nya tjänst i februari, strax innan pandemin nådde Sverige på allvar. Hon hann därför knappt lära känna sina nya kollegor innan det var dags att börja arbeta hemifrån. En av annan av Energienhetens pandemirelaterade utmaningar har varit att arbeta säkert ute i fastigheterna och hemma hos hyresgästerna.

Viktigt med dialog

– Det har till exempel varit svårt att utföra arbeten på våra äldreboenden och även vissa av våra värme- och ventilationsarbeten har varit knepiga. Här har det varit viktigt med en bra dialog med både hyresgäster och medarbetare, för att försäkra oss om att vi kommer till en säker plats när vi ska utföra vårt arbete, förklarar Linda Egin.

Bland Energienhetens större uppdrag 2020 finns en samverkanssatsning för att hitta en energilösning i Södra Sandby. Här har LKF, Lunds kommun, Lundafastigheter och Kraftringen under året tagit ett beslut om att under 2021 starta upp ett energiprojekt, för att bland annat hitta en gemensam lösning för värmeförsörjningen i Södra Sandby; en lösning som ska fungera ur både hållbarhets- och systemperspektiv.

En annan satsning är den metod som LKF just nu utvecklar för att få fart på energieffektiviseringsåtgärder i det befintliga beståndet, ”LEDA 30”; en räknesnurra som ska leda LKF fram till energimålet.

– Med hjälp av räknesnurran kan vi kartlägga hur många kilowattimmar vi gör av med per kvadratmeter i vårt befintliga bestånd. Via den kommer vi också att kunna göra simuleringar fram till 2030 och identi­fiera vad vi ska fokusera på i vårt fortsatta arbete med energieffektivisering, säger Linda Egin.

Energideklarationer för alla fastigheter

Under 2020 har Energienheten också arbetat med att färdigställa energideklarationer för större delen av LKFs fastigheter, något Boverket kräver in vart tionde år.

– Detta arbete ger oss en bra bild av våra fastigheters energiförsörjning och energiförbrukning. Syftet är att se var energibovarna finns och hur energiprestandan ser ut i våra fastigheter. Med detta som underlag vill vi framåt kunna ta fram statistik och titta på trender, både kvartalsvis och årsvis, säger Linda Egin.

I anslutning till detta kan nämnas att Energienheten också har tagit fram en solcellskartläggning. I dagsläget installerar LKF solceller vid varje nyproduktion. Under 2020 har möjligheterna att göra detsamma i befintligt bestånd setts över.

– Det har vi gjort dels för att kartlägga vilka solcellsanläggningar vi redan har och dels för att se vilka möjligheter vi har för att installera fler, ur både ekonomiskt och tekniskt perspektiv. Med kartläggningen som underlag ska vi under 2021 identifiera de tio mest fördelaktiga fastigheterna för framtida solcellsanläggningar och ta fram ett förslag på tidplan. Här är det viktigt att hitta en bra balans mellan förbrukning, lagring och produktion, säger Linda Egin.

Nya samarbetsrutiner

I samband med att Energienheten till­kommit så har nya rutiner tagits fram för samarbete mellan dem och de LKF-kollegor som arbetar med nyproduktion och ombyggnad/underhåll.

– I den mån det går så vill vi gärna vara med och påverka i varje projekt. Det här arbetet var inte systematiserat innan, så det känns positivt att vi nu tydligt väver in energifrågorna i både nyproduktion och underhållsarbete, säger Linda Egin.

Energienheten arbetar även med en uppgradering av fastighetsbeståndets styr-, regler- och övervakningssystem för värme, varmvatten och ventilation. Systemet kompletteras med väderprognosreglering och innetemperaturgivare, för en bättre reglering och ökade möjligheter till energi­besparing.

Solceller fästa på ett rött tegelhus med rött tak.

Solceller på taken.

Mål 2020:

Öka installerad effekt solceller med 80 %, till 1 700 kW (jämfört med installerad effekt 2017-12-31: 936 kW).

Utfall:

Den 31 december 2020 uppgick den installerade effekten på LKFs solceller till 1 645 kW. Målet nåddes därmed inte, men redan under första halvåret 2021 kommer ytterligare cirka 100 kW att installeras (beslut om anläggningarna togs under 2020). I tillägg planerar man för solenergi (solceller eller solfångare) i samtliga nyproduktionsprojekt och en inventering för nyinstallation i befintligt bestånd är gjord. 2019: 1 384 kW.

Mål 2020:

Energieffektivisera befintligt bestånd (bostäder och lokaler) med i snitt 1 kWh per kvm och BOA+LOA och år. (jämförelseår 2013: 139,8 kWh/kvm BOA+LOA).

Utfall:

125,6 kWh/kvm BOA+LOA (motsvarar energieffektivisering om cirka 2 kWh/kvm/år. Målet nåddes därmed med råge.

Mål 2020:

Minska primärenergianvändningen i våra fastigheter med 55 % (jämfört med år 2013).

Utfall:

76 % minskning av primärenergin sedan 2013. Den stora minskningen det senaste året beror till stor del på låg primärenergifaktor för fjärrvärmen från energi­leverantören.

Mål 2020:

Fossilbränslefria 2020 (för el och värme).

Utfall:

Målet nåddes redan 2019 och under 2020 uppnåddes även målet för fordonsparken.

Utöver de aktiviteter som nämns ovan har Energienheten under 2020 även arbetat med följande aktiviteter/satsningar:

Massor av blommande buskar och grönska på en innergård. Hus skymtas i bakgrunden.

Solgårdarna:

Områdets energiförbrukning, som ligger något över LKFs snitt, har under året setts över. Temperaturmätare till områdets 446 lägenheter är inköpta och kommer att installeras efter pandemin. Målet är att kunna sänka energiförbrukningen i området och att överväga fler energieffektiviserande åtgärder framåt för ökad komfort hos våra hyresgäster.

Person på cykel längst med en gata med flerfamiljshus.

Lärlingen:

Den värmepump som installerades här 2019, i samarbete med Kraftringen, har utvärderats. På ett år har områdets värmeförbrukning minskat med 40 %, från 97 kWh till 60 kWh Atemp.*

* Atemp är den totala golv-area som varje byggnads primärenergital numera ska beräknas efter.