Not 9 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Tabellen visar av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar årsvis för 2019 och 2020
2020 2019
Avskrivning maskiner, fordon och inventarier 5 4
Avskrivning markanläggning 4 2
Avskrivning byggnader 194 184
Utrangering byggnader 1 2
Avskrivning markinventarier 1 1
205 193