Not 8 Planerat underhåll

Av underhållsåtgärderna utförda under 2020 utgör 49 mnkr (45 mnkr) HLU (hyresgäststyrt underhåll).