Not 5 Anställda och personalkostnader

Tabellen visar anställda och personalkostnader årsvis för 2019 och 2020

2020 2019
Medelantalet anställda
Kvinnor 106 92
Män 158 146
264 238
Löner och andra ersättningar
Verkställande direktör 1 1
Styrelse 0 0
Övriga anställda 111 98
112 100
Sociala kostnader
Pensionskostnader för verkställande direktör 1 1
Pensionskostnader för övriga anställda 13 11
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 35 32
49 44
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 161 144
 
Pensionsförpliktelser
Nuvarande styrelse och verkställande direktör 0 0
Tidigare styrelse och verkställande direktör 1 1
1 1
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 14 % 14 %
Andel män i styrelsen 86 % 86 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 44 % 33 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 56 % 67 %

Avtal om avgångsvederlag

Till vd finns pensionsutfästelse inom ramen för allmän pensionsplan. Därutöver förbinder sig företaget att årligen betala en individuell pensionsförsäkring för vd motsvarande 3 prisbasbelopp. Uppsägningstiden är 6 månader från vd:s sida, då får företaget skilja vd från sin befattning med omedelbar verkan, men med oförändrade anställningsförmåner under uppsägningstiden. Om företaget säger upp vd från anställningen är uppsägningstiden 6 månader. vd har då rätt till ett avgångsvederlag som motsvarar 12 månadslöner.