Not 37 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Tabellen visar upplupna kostnader och förutbetalda intäkter årsvis för 2019 och 2020

2020 2019
Upplupna räntekostnader -2 -7
Semesterlöneskuld -14 -12
Förskottsbetalda hyror -67 -65
Övriga upplupna kostnader -55 -58
Förutbetalda intäkter -44 -48
-182 -190