Not 35 Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid

Tabellen visar specifikation av lånestruktur och räntebindningstid

Räntebindning Räntesats, % Lånebelopp 2020 Andel av lån, %
< 3 månader 0,58 2 797 55
< 1 år 0,87 300 6
< 2 år 0,2 100 2
< 3 år 0,47 300 6
< 4 år 1,38 200 4
< 5 år 1 300 6
> 5 år 3,1 1 050 21
0,69 5 047 100
Koncernkontolikviditet 203

Tabell över räntebindning avser fastighetslån, obligationslån, certifikatslån, koncernkontolikviditet och räntederivat. Samtliga fastighetslån är säkerställda med kommunal borgen, 3 100 mkr. Certifikatslånen om 500 mkr och obligationslånen om 1 650 mkr utgör vidareutlåning från Lunds kommun och ingår i beslutad borgensram. Pantbrev i eget förvar uppgår till 1 069 mkr.