Not 33 Avsättningar

Tabellen visar avsättningar årsvis för 2019 och 2020

2020 2019
Särskild löneskatt hänförd till pension
Belopp vid årets ingång 0 0
Årets avsättningar 0 0
0 0
Uppskjuten skatteskuld
Temporära skillnader mellan bokfört och skattemässigt restvärde 62 51
Uppskjuten skatt avseende uppskrivning 4 5
66 55