Not 29 Disposition av vinst

Förslag till vinstdisposition (kr) 2020-12-31

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Tabellen visar förslag till vinstdisposition

balanserad vinst 1 364 644 712
årets vinst 176 488 022
1 541 132 734

Disponeras så att:

Tabellen visar förslag på disponering av vinstdisposition

utdelning till aktieägare enligt huvudregel 841 697
utdelning till aktieägare för kommunens kostnader för bosociala åtgärder 30 000 000
i ny räkning överföres 1 510 291 037
1 541 132 734