Not 26 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Tabellen visar förutbetalda kostnader och upplupna intäkter årsvis för 2019 och 2020

2020 2019
Upplupna intäkter 36 6
Förutbetalda kostnader 14 11
50 17

Upplupna intäkter avser främst investeringsbidrag. Förutbetalda kostnader avser främst fakturor avseende försäkringspremier, systemlicenser samt avgifter för bredband och kabel-tv.