Not 25 Andra långfristiga fordringar

Tabellen visar andra långfristiga fordringar årsvis för 2019 och 2020

2020 2019
Ingående anskaffningsvärden 9 9
Tillkommande fordringar 0 0
Avgående fordringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 9
Utgående redovisat värde 9 9