Not 24 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Tabellen visar andra långfristiga värdepappersinnehav årsvis för 2019 och 2020

2020 2019
Ingående anskaffningsvärden 1 1
Försäljningar/utrangeringar -1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 1
Ingående nedskrivningar 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0
Utgående redovisat värde 0 1

Specifikation på andelarna framgår under rubriken ”Redovisnings- och värderingsprinciper”.