Not 23 Fordringar hos koncernföretag

Tabellen visar fordringar hos koncernföretag årsvis för 2019 och 2020

2020 2019
Ingående anskaffningsvärden 0 0
Tillkommande fordringar 4 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 0
Utgående redovisat värde 4 0