Not 21 Andelar i koncernföretag

Tabellen visar andelar i koncernföretag årsvis för 2019 och 2020

2020 2019
Ingående anskaffningsvärden 0 0
Inköp 8 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 0
Utgående redovisat värde 8 0

Specifikation på andelarna framgår under rubriken ”Redovisnings- och värderingsprinciper”.