Not 20 Maskiner och inventarier

Tabellen visar maskiner och inventarier årsvis för 2019 och 2020

2020 2019
Ingående anskaffningsvärden 64 131
Inköp 9 11
Försäljningar/utrangeringar -3 -1
Omklassificeringar -85
Färdigställt under året 7
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 70 64
Ingående avskrivningar -34 -30
Försäljningar/utrangeringar 3 1
Omklassificeringar 1
Årets avskrivningar -6 -5
Utgående ackumulerade avskrivningar -37 -34
Utgående redovisat värde 33 30