Not 17 Markanläggningar

Tabellen visar markanläggningar årsvis för 2019 och 2020

2020 2019
Ingående anskaffningsvärden 56 43
Färdigställt under året 41 25
Omklassificering 0 -13
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 97 56
Ingående avskrivningar -11 -10
Omklassificeringar 0 1
Årets avskrivningar -4 -2
Utgående ackumulerade avskrivningar -15 -11
Utgående redovisat värde 82 44