Not 16 Byggnader och mark inkl byggnadsinventarier

Tabellen visar byggnader och mark inklusive byggnadsinventarier skatt årsvis för 2019 och 2020

2020 2019
Ingående anskaffningsvärden 8 561 7 984
Inköp 39 32
Försäljningar/utrangeringar -2 -6
Färdigställt under året 596 453
Omklassificering 0 97
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 194 8 561
Ingående avskrivningar -2 711 -2 532
Försäljningar/utrangeringar 1 4
Korrigering avseende förra årets avskrivningar 0 -1
Årets avskrivningar -192 -183
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 902 -2 711
Ingående uppskrivningar 21 23
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -2 -2
Utgående ackumulerade uppskrivningar 19 21
Utgående redovisat värde 6 311 5 871
Uppgifter om förvaltningsfastigheter
Redovisat värde 6 311 5 871
Verkligt värde 15 063 14 265
Bokfört värde byggnader 5 716 5 315
Bokfört värde mark 595 556
6 311 5 871