Not 15 Aktuell och uppskjuten skatt

Tabellen visar skatt på årets resultat årsvis för 2019 och 2020

2020 2019
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt 41 23
Justering avseende tidigare år 2 0
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 12 11
Totalt redovisad skatt 55 34

Avstämning av effektiv skatt

Tabellen visar avstämning av effektiv skatt årsvis för 2019 och 2020

2020 2019
Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt 184 186
Skatt enligt gällande skattesats 21,4 -39 21,4 -40
Ej avdragsgilla kostnader 0 0
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond 0 0
Skillnad bokfört mot skattemässigt underlag 9 17
Skillnad återföring periodiseringsfond -10 0
Redovisad effektiv skatt 22,4 -41 12,6 -23