Not 13 Räntekostnader och liknande resultatposter

Tabellen visar räntekostnader och liknande resultatposter årsvis för 2019 och 2020
2020 2019
Räntekostnader 42 43
Förlustreservering/återföring räntederivat 4 16
Borgensavgift Lunds kommun 10 8
Övriga finansiella kostnader 3 2

59 69