Not 12 Exceptionella intäkter

Under året har det inte förekommit några exceptionella intäkter.

Under föregående år erhölls försäkringsersättning i samband med brand på Kollegievägen uppgående till 13 mnkr.